Komunikace – nezbytná součást podnikání

Komunikování je proces dorozumívání mezi lidmi pomocí výměny informací, správ, hlášení, konverzací… Je nevyhnutelnou podmínkou každé společenské, kolektivní činnosti, je předpokladem sjednocování cílů a usměrňování společného úsilí na dosahování plnění vytýčených cílů. Podstata komunikování je výměna informací. Jedná se o přenos informací od odesílatele k příjemci za předpokladu, že příjemce informací porozuměl.
podnikatelé ve světě

Rozlišujeme dva základní typy komunikace –

Verbální komunikace– jedná se zejména o osobní individuální rozhovor, telefonický rozhovor, komunikace prostřednictvím faxu či jiné písemné projevy.
Neverbální komunikace– jedná se zejména o projevy lidského těla, ať už se jedná o dotyky, postoj, pohyby rukou, noh či celého těla, výrazy tváře a pohledy.

Dále můžeme rozlišovat –

Formální komunikace– jedná se o oficiální komunikování vyplývající z organizační struktury podniku, v rámci které lze rozlišit komunikaci směrem dolů prostřednictvím směrnic a příkazů, a komunikaci směrem nahoru prostřednictvím hlášení od podřízených k nadřízeným.
Neformální komunikace– nemá žádnou předem určenou strukturu, je to způsob jak objasňovat oficiální vztahy, rozšiřovat informace, které nelze přenášet pomocí oficiálních kanálů, je důsledkem neformální organizační struktury.

V pracovních vztazích probíhá komunikace:

Vertikální – mezi vedoucími a podřízenými
Horizontální– mezi útvary, informace zde napomáhá koordinaci, společnému řešení problémů mezi funkčními místy na stejné organizační úrovni
Diagonální– úhlopříčné (mezi útvary štábními a liniovými)
obchodní jednání

Styly komunikace –

·         Analytický – pomalé jednání, hodně přemýšlení, důsledná kontrola, málo emocí, pasivní.
·         Řídící – aktivní, ambiciózní, vytrvalá, nezávislá, neukazuje city.
·         Přátelský – má pochopení, obsahuje příznivá sdělení a povzbuzení, ukazuje citové projevy.
·         Expresivní – citlivá, plná vzrušení, obsahuje unáhlená zobecnění rozhodování, je zde zahleděnost do sebe.
Komunikace v rámci pracovních aktivit je velice důležitá, proto je potřeba dbát na její správnost nejen vůči zákazníkům, ale také vůči podřízeným.

You Might Also Like